• м. Тернопіль, вул. Замонастирська, 26
 • 0352 52-40-55
 • tvpu_spt@ukr.net

Права та обов’язки

здобувачів освіти ДПТНЗ «ТВПУ сфери послуг та туризму»

Учні вищого професійного училища — це випускники основної чи старшої загальноосвітньої школи a6o особи, які завершили повний курс навчання на першому ступені професійно-технічної освіти, зараховані до цього вищого професійного училища на навчання за програмами ступеневої професійно-технічної освіти. Слухачі вищого професійного училища — це особи, зараховані до професійного ліцею на навчання за програмами професійно-технічного навчання, перепідготовки чи підвищення кваліфікації.

Права i обов'язки учнів, слухачів вищого професійного училища визначаються законодавством України та Статутом ДПТНЗ «ТВПУ сфери послуг та туризму».

Учні, слухачі вищого професійного училища мають право на:

 •  належні умови навчання за обраною професією;
 •  матеріальне забезпечення в період навчання на умовах i в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 •  навчання професій за індивідуальною програмою;
 •  безоплатне користування навчально-виробничою, культурно- спортивною, побутовою, оздоровчою базами професійного училища;
 •  матеріальну допомогу;
 •  оплату праці під час виробничого навчання i практики згідно із законодавством України;
 •  щотижневий відпочинок i канікули протягом навчального року та після його закінчення;
 •  безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, що не дає змоги продовжувати навчання за обраною професією;
 •  додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
 •  продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до укладеної з вищим професійним училищем угоди, у тому числі i на контрактній основі;
 •  направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів, в тому числі за кордон;
 •  участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
 •  особисту a6o через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні i вирішенні питань удосконалення навчально- виховного процесу, науково-дослідної роботи, одержання стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;
 •  участь в об’єднаннях громадян;
 •  безпечні i нешкідливі умови навчання та праці;
 •  захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права a6o принижують ïx честь та гідність.

Органи місцевого самоврядування можуть забезпечувати пільговий проїзд учнів, вихованців до місця навчання i додому у порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, та передбачати на це відповідні видатки з місцевих бюджетів. Відволікання учнів, слухачів вищого професійного училища за рахунок навчального часу на роботу i здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

Учні, слухачі вищого професійного училища зобов'язані:

 •  дотримуватись законодавства України, моральних та етичних норм;
 •  виконувати вимоги навчальних програм i системи контролю знань, умінь, навичок;
 •  систематично    i    глибоко   оволодівати    знаннями,    практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний та громадянський рівень;
 •  відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком;
 •  додержуватись вимог   Статуту,   правил   внутрішнього   розпорядку вищого професійного училища;
 •  виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, що регулюють працю робітників відповідних підприємств, установ, організацій;
 •  дотримуватись правил охорони праці та техніки безпеки під час практичного навчання i виробничої практики;
 •  бережно ставитись до обладнання, засобів навчання та інвентарю, що використовуються в навчально-виробничому i навчально-виховному процесі.

Збитки, навмисно заподіяні учнями, слухачами вищого професійного училища установі, організації, відшкодовуються ними особисто a6o за рахунок ïx батьків (опікунів) відповідно до законодавства України. За невиконання обов'язків i систематичне порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку вищого професійного училища, до учня, слухача застосовуються такі заходи впливу, як попередження, догана, відрахування з вищого професійного училища. Заходи впливу до учня, слухача вищого професійного училища застосовуються на підставі подання класного керівника, викладача, майстра виробничого навчання a6o інших педагогічних працівників та оформлюються наказом керівника вищого професійного училища.

Порядок накладення дисциплінарного стягнення, відрахування з вищого професійного училища визначається Статутом та правилами внутрішнього розпорядку.

Учень, слухач може бути відрахований з вищого професійного училища за:

 •  власним бажанням;
 •  низький рівень навчальних досягнень, незадовільну успішність та поведінку;
 •  невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;
 •  вироком суду, що набрав законної сили;
 •  грубі порушення навчальної дисципліни a6o правил внутрішнього розпорядку вищого професійного училища;
 •  станом здоров'я;
 •  переведенням, за його згодою, в інший навчальний заклад.

Учень, слухач при відрахуванні з вищого професійного училища може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікацій.

За досягнення високих результатів у навчанні та в оволодінні професією, за активну участь у виробничій діяльності та за інші досягнення застосовуються форми морального та матеріального заохочення учнів, слухачів: подяка, грамота, почесна грамота, нагородження цінним подарунком, преміювання.

Для матеріального заохочення учнів, слухачів у вищому професійному училищі створюються в установленому порядку фонди матеріального заохочення, які формуються за рахунок коштів бюджету, доходів від виробничої діяльності та залучення коштів підприємств, установ, організацій, громадян.

Час навчання у вищому професійному училищі зараховується до загального трудового стажу учня, слухача. Випускникам вищого професійного училища денної форми навчання, які навчалися 10 i більше місяців, надається оплачувана відпустка підприємством, установою, організацією протягом перших трьох місяців роботи в ньому. Тривалість щорічної основної відпустки випускників віком до 18-ти років становить 31 календарний день, випускників віком понад 18 років - відповідно до встановленої на підприємстві для робітників відповідної професії, спеціальності, посади.

Випускникам, які навчалися за денною формою навчання менш ніж 10 місяців, час навчання зараховується до трудового стажу, що дає право на щорічну основну відпустку.

Випускникам, які навчалися за державним замовленням, держава гарантує надання першого робочого місця відповідно до одержаної професії згідно з законодавством України.

Інші питання соціального захисту учнів, слухачів вищого професійного училища регулюються законодавством України.

Учню вищого професійного училища видається учнівський квиток встановленого зразка.