Правила прийому

 

1. Загальна частина

1.1. Правила прийому до ДПТНЗ « Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму» розроблені на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05. 2013р. № 499 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.05. 2013р. за № 823 23355.

1.2 До Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, можуть здобувати професійно-технічну освіту відповідно до чинного законодавства.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за віковими, статевими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом до Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» та «молодший спеціаліст» .

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції з Державного бюджету України та за рахунок коштів міського бюджету м.Тернополя на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного та/або регіонального замовлення.

1.6. Прийом громадян понад державне та/або регіонального замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

На третій ступінь професійно-технічної освіти можуть прийматися випускники інших професійно-технічних навчальних закладів, працюючі робітники, особи з числа незайнятого населення, які завершили навчання на другому ступені і мають належний рівень кваліфікації з відповідної професії, повну загальну середню освіту та витримали конкурсний відбір.

1.7. Директор ВПУ з метою проведення відбору осіб для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти створює конкурсну комісію та визнає порядок її роботи.

1.8. Конкурсний відбір осіб за результатами співбесіди на третій ступінь професійно-технічної освіти здійснюється за критеріями, що визначаються ВПУ за погодженням з управлінням освіти і науки Тернопільської обласної держадміністрації, в основі яких мають бути: здібність, старанність, прагнення та здатність до продуктивної праці, високий рівень навчальних досягнень на другому ступені професійно-технічної освіти з урахуванням виконанням учнем, слухачем правил внутрішнього розпорядку та вимог статуту ВПУ.

2. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор училища Грушко Галина Євгенівна, яка своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму на 2019-2020 навчальний рік розроблено відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил, затверджуються керівником професійно-технічного навчального закладу за погодженням з управлінням освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації

2.4. Приймальна комісія:

– організовує прийом заяв та документів;

– проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

– організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

– приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного училища, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

– організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

– вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Для організації вступних випробувань на перший курс навчання створюються предметні екзаменаційні комісії, а для вступних випробувань на ІІІ ступінь навчання створюється фахова атестаційна комісія навчального закладу. Склад предметних екзаменаційних та фахових атестаційних комісій затверджується директором училища.

2.6. Для вирішення спірних питань, пов’язаних з роботою приймальної комісії, наказом директора утворюється апеляційна комісія. До складу апеляційної комісії входять представники громадськості, члени батьківської ради, медичні працівники, викладачі відповідних профілів.

2.7. Набір учнів на 2019-2020 навчальний рік здійснюється на другий та третій ступінь підготовки за професіями:

На базі 9 класів

Термін навчання 3 роки

(із здобуттям повної загальної середньої освіти)

- агент з організації туризму; оператор комп'ютерного набору; адміністратор;

- кравець (ІІ ступінь – 3 роки); закрійник (ІІІ ступінь – 1 рік);

- кравець; вишивальник;

- перукар-модельєр; манікюрник;

- квіткар; флорист.

На базі 11 класів

Термін навчання 1 рік 6 міс.:

- перукар (перукар-модельєр);

- оператор комп’ютерного набору, фотограф

- кравець ( ІІ ступінь – 2 роки); закрійник (ІІІ ступінь – 1 рік).

Термін навчання 1 рік:

- агент з організації туризму, оператор комп'ютерного набору;

- штукатур, лицювальник-плиточник, маляр;

- перукар, візажист

- візажист, манікюрник

- флорист

2.8. Набір учнів на 2019-2020 рік здійснюється на третій ступінь підготовки за професіями для осіб, які здобули професію «кравець» 4-го розряду.

2.9. Обсяги державного та/або регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів:

Кравець,закрійник  – 60 учнів

Кравець, вишивальник - 30 учнів

Квіткар, флорист   – 30 учнів

Флорист - 26 учнів

Перукар (перукар-модельєр)    – 30 учнів

Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр  – 26 учнів

Агент з організації туризму, оператор комп'ютерного набору, адміністратор – 30 учнів

Агент з організації туризму, оператор комп'ютерного набору – 25 учнів

Перукар, візажист – 30 учнів

Візажист, манікюрник – 30 учнів

Перукар-модельєр; манікюрник – 90 учнів

Оператор компютерного набору; фотограф  – 30 учнів

2.10.Підготовка здійснюється за денною формою навчання та за індивідуальними навчальними планами.

2.11. Заяви та документи приймаються з 1 червня до 15 серпня 2019 року.

3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до училища із зазначенням обраної професії, форми навчання, місця проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої додають:

– документ про освіту (оригінал або його завірену копію);

– документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за результатами закінчення другого ступеня навчання (для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти - оригінал або його завірену копію);

– медичну довідку за формою 086-у, установлену чинним законодавством;

– 6 фотокарток розміром 3×4 см.

Усі ксерокопії завіряються в установленому порядку.

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), документ про відношення до військової служби та документи, що дають право на пільги, вступник пред’являє особисто в терміни, визначені для подання документів.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

4. Умови прийому

4.1. Прийом до училища проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами вступних випробувань (співбесіди, тестування) та середнього балу документа про освіту, за рейтинговим списком вступників.

Співбесіда з професій: агент з організації туризму, оператор комп’ютерного набору; оператор комп’ютерного набору, фотограф (фотороботи); кравець, закрійник; кравець, вишивальник; квіткар, флорист; флорист; перукар (перукар-модельєр); візажист, манікюрник; штукатур, лицювальник-плиточник, маляр.

Співбесіда, тестування з професій:

Перукар, манікюрник;

– українська мова (тест на грамотність – диктант, 5-бальна система оцінювання);

– біологія, хімія (тест 5-бальна система оцінювання).

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. У випадку відсутності конкурсу з окремих професій, низького рівня знань абітурієнтів (менше 4 балів) і при наявності вільних місць за державним замовленням приймальна комісія проводить зарахування на підставі поданих документів.

4.4. У відповідності до суми набраних балів формується рейтинговий список. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення.

4.5. Учні, Тернопільського ВПУ сфери послуг та туризму, які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються (переводяться) на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору.

На третій ступінь професійно-технічної освіти можуть прийматися випускники інших професійно-технічних навчальних закладів, працюючі робітники, особи з числа незайнятого населення, які завершили навчання на другому ступені і мають належний рівень кваліфікації з відповідної професії, повну загальну середню освіту та витримали конкурсний відбір.

4.6. Конкурсний відбір осіб за результатами співбесіди на третій ступінь професійно-технічної освіти здійснюється за критеріями, що визначаються Тернопільським ВПУ сфери послуг та туризму за погодженням з департаментом освіти і науки Тернопільської обласної держадміністрації, в основі яких мають бути: здібність, старанність, прагнення та здатність до продуктивної праці, високий рівень навчальних досягнень на другому ступені професійно-технічної освіти з урахуванням виконанням учнем, слухачем правил внутрішнього розпорядку та вимог статуту ВПУ.

4.7. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

4.8. Особи, які без поважних причин нез'явилися на вступні випробування (співбесіду, тестування) у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі в наступних вступних випробуваннях не допускаються.

5. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

– діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

– діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови проходження співбесіди громадянами цієї категорії на належному рівні;

– особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

– діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

– випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

– випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

– учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

– випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму за відповідними професіями;

– особи, які вступають до Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму здійснюється наказом директора Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму Грушко Г. Є.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до ДПТНЗ «Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму» на навчання за рахунок коштів освітньої субвенції з Державного бюджету України та за рахунок коштів міського бюджету м.Тернополя  на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного та/або регіонального замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного та/або регіонального замовлення.

6. Прикінцеві положення

6.1.Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2.Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного та/або регіонального замовлення на прийом з окремих професій ДПТНЗ «Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму» може проводити додатковий прийом.

6.3.Особам, які не зараховані до ДПТНЗ «Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму», а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням правил прийому до ДПТНЗ «Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму» здійснюється Департаментом професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України та управлінням освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації.

Розглянуто на засіданні приймальної комісії

10 грудня 2018 року